Μαλακή ζελατίνη ταδαλαφίλης

Έχει αποδειχθεί ότι έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να θεραπευθεί από το δέρμα.
Ταδαλαφίλη μαλακή ζελατίνη Πληροφορίες:
• Η ταδαλαφίλη Soft geltin χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ανικανότητας. Μπορεί να είναι ευκολότερη στην εφαρμογή. Μπορεί να ληφθεί για περίοδο 30 λεπτών.
• Η μαλακή ζελατίνη ταδαλαφίλης χρησιμοποιείται για τη θεραπεία προβλημάτων ανδρικής σεξουαλικής στύσης.
Πληροφορίες δόσης μαλακής ζελατίνης ταδαλαφίλης:
• Η μαλακή ζελατίνη ταδαλαφίλης λαμβάνεται από το στόμα όπως απαιτείται 20 λεπτά πριν από την σεξουαλική επαφή. Λάβετε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες, συνήθως μία φορά κάθε 3 ημέρες ανάλογα με τις ανάγκες. Βοηθά στην επίτευξη μιας στύσης. Αυτό είναι ένα χάπι.
Αποσκλήρυνση μαλακής ζελατίνης ταδαλαφίλης:
• Συσκευασία μαλακής ζελατίνης ταδαλαφίλης σε διαθέσιμα 20 mg.
Είναι ένας επιλεκτικός αναστολέας της κυκλικής φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 κυκλικής γουανοσίνης (PDE5) η οποία προκαλεί αυξημένη cGMP στο σηραγγώδες σώμα το σηραγγώδες σώμα. Χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ).