Kamafil 50

Kamafil 50 jest preparatem przeznaczonym do leczenia naruszeń erekcji. Odzyskuje zepsutą zdolność do wzwodu i zapewnia naturalną reakcję na wzbudzanie seksualne. Fizjologiczny mechanizm wzwodu prącia w ciele przypadku stymulacji seksualnej. Tlenek azotu aktywuje enzym, który prowadzi do podwyższenia poziomu krwi.
Kamafil 50 jest silnym i selektywnym inhibitorem cyklicznego specyficznego typu 5 (FDE), który zapewnia rozpad w ciele. Syldenafil nie powoduje bezpośredniego osłabienia działania izolowanego ciała, jednak wzmacnia działanie tlenku w tkance ciała. W przypadku aktywacji DNA, tlenku GMF, obserwowanego w przypadku pobudzenia seksualnego, ucisk FDE 5 pod wpływem Sildenafilu prowadzi do wzrostu poziomu TsGMF w organizmie. Dlatego do uzyskania korzystnego efektu farmakologicznego dla Kamafil 50 konieczna jest odpowiednia stymulacja seksualna. Mechanizm fizjologii stymulacji seksualnej. Tlenek azotu aktywuje enzym, co prowadzi do wzrostu poziomu, uproszczenia ciała mięśni gładkich i wzmocnienia krwi w elemencie.
W przypadku jednorazowego podawania produktu Kamafil w dawkach do 50 mg preparat nie spowodował istotnych klinicznie zmian w zapisie elektrokardiograficznym u zdrowych ochotników. Maksymalne zmniejszenie skurczu w pozycji na brzuchu w przypadku przygotowania uśrednionej rtęci 8,4 mm. Obniżenie rozkurczowego ciśnienia tętniczego w pozycji na brzuchu wyniosło 5,5 mm Hg. Obniżenie efektu mówi Kamafil 50, prawdopodobnie, kosztem wzrostu poziomu TsGMF w mięśniach gładkich czołgów. W szczególności działalność Kamafil 50 dotycząca FDE 5 w 4000 razy przewyższa jego aktywność w odniesieniu do FDE 3 - cykliczne specyficzne działanie regulacyjne mięśnia sercowego. U niektórych pacjentów w 1 godzinę po przygotowaniu, w dawce 100 mg. w ciągu 2 godzin od odbioru preparatu minęło to naruszenie. Załóżmy, że mechanizm takiego naruszenia wzroku jest wyrazem FDE 6, który uczestniczy w procesie transmisji światła w siatkówce. Wyniki testu in vitro.